De Devel

Sharing is caring!

De Devel.
De Devel stroomt hier door de bebouwde kom maar dat was vroeger wel anders
Afdamming van Waal en Devel
De eerste officiele bedijking vond in de Zwijndrechtse waard in 1331 plaats.
Bij de bedijking van 1331 werden Waal en Devel afgedamd en zodoende een binnenwater omdat
dit water door een andere loop van de Waal minder in omvang was geworden.
Toch moesten er dammen over 450 en 250 meter gelegd worden; de hollanders waren toen al
beroemde dijkenbouwers.
Tevens werd in 1331 de eerste kerk van de Zwijndrechtse waard te Rijsoord gebouwd.
Het veen op het eiland werd al vroeg verbrand om uit het as zout te kunnen winnen; deze
bewerking van het veen heette derrie of darinck delven.
Door dit darinck delven en slecht dijkonderhoud vonden vele overstromingen plaats.
In 1334 overstroomde de Zwijndrechtse waard, maar werd in 1336 opnieuw bedijkt.
De dijken werden in 1373 en 1374 door een hoge vloed van de Lek geheel verwoest; Graaf Willem
V zorgde voor herbedijking van de Zwijndrechtse waard. De Riederwaard bleef nog overstroomd.
In 1375 werd wonen in de Riederwaard niet meer mogelijk en de inwoners, teruggetrokken op de
Pruimendijk en de Waaldijk, moesten helpen om de Zwijndrechtse waard weer voor bewoning
geschikt te maken.
In 1392 was de dijk nog niet hersteld.
In 1404 is het oostelijke deel van de Riederwaard opnieuw bedijkt: de polder Oud-Reijerwaard
waarvan Oostendam de dorpskern was.
Het dorp Riede, dat dus al in 1105 een pastoor en een kerk had, werd weer opgebouwd en een
nieuwe kerk werd gesticht zodat de naam Riederkerck werd.

De Devel is een riviertje en natuurgebied in de Zwijndrechtse Waard, ten westen van de stad Zwijndrecht. Het stroompje slingert vanaf park Hoge Devel in Zwijndrecht langs Kijfhoek, het Develbos, de Kleine Lindt en Slobberoord naar de Oude Maas.

In het verleden vormde de Devel een rivier in het verlengde van de Dubbel. Ten gevolge van de Stormvloed van 1322, waarbij een groot deel van de waard overstroomde en veel mensen verdronken, werd in 1331 door Willem III van Holland de aanzet gegeven tot bedijking van de Zwijndrechtse Waard en afdamming van de Devel bij Groote Lindt en Kleine Lindt. Na afdamming fungeerde hij als boezemwater. Met de ingebruikname van het elektrische gemaal verdween het nut van de boezem. De Devel heeft daardoor een periode deels droog gelegen. Na de uitbreiding van Kijfhoek is de Devel weer uitgegraven als natuurcompensatie (Munnike Devel).

Bijzonder vooral is dat we de oorspronkelijke oeverwallen hier nog kunnen zien, omdat die nooit zijn gebruikt om dijken op te bouwen. Tegenwoordig vormt het gebied rond de Devel een interessant natuurgebied. In het vogelseizoen is het deels afgesloten voor publiek. Rietvogels hebben het hier prima naar hun zin en ook de schuwe roerdomp is soms te zien. Broedvogels zijn onder meer de blauwborst, grauwe kiekendief en tapuit.

Bron: Wikipedia

 

 

 

 

 

Geef een reactie