Skrok en Skrins

Sharing is caring!

Skrok en Skrins

Skrok is een weidevogelgebied in West Friesland, waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplek.

Vogelkijkhut

Aan de rand van het weidevogelreservaat Skrok staat een vogelkijkhut bij de plas Swyns. Hier kunt u grote hoeveelheden beschermde weide- en trekvogels van dichtbij bekijken. Het hele jaar door verzamelen zich soms duizenden vogels in dit natte perceel. In het voorjaar slapen in de plas honderden grutto’s en in het najaar wordt Swyns bezet door grote aantallen smienten, wintertalingen en slobeenden.

Voedsel- en rustgebied

Natuurmonumenten houdt het laaggelegen weiland nat. Daardoor vinden veel vogelsoorten een ideaal voedsel- en rustgebied. Van half maart tot eind juni worden de bloemrijke weilanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen.

Help de grutto beschermen

Negentig procent van alle grutto’s ter wereld broedt in Nederland. Helaas verdwijnt er voor deze weidevogel steeds meer geschikt broedgebied in ons land. Mede daardoor nam tussen midden jaren tachtig en 2010 het aantal grutto’s met meer dan 60% af. In Friese natuurgebieden zoals Skrok, Skrins  en de Lionserpolder voelt deze bedreigde weidevogels zich nog thuis. Dit soort gebieden zijn onmisbaar voor het behoud van deze soort.

Bron: Natuurmonumenten

Geweldig mooi weidevogels gebied van 90 Hectare.

Om deze tijd is zo ver als je kunt kijken allemaal Grutto`s rond de 80 paar en Tureluurs en veel Kieviten en als je geluk hebt een 30 tal Kemphanen en prachtig zaden rijk weidegebied waar ook zeer veel hazen zijn maar het is altijd maar afwachten hoe veel nesten er over blijven want de Marter en de Bunzing en voor al ook de Kraaien en niet te vergeten de vos staan paraat om de eieren te pakken.

Het mooiste is om deze tijd een afspraak te maken met de beheersboerderij op Skrok dan zie je de vogels dichter bij op het land.

 

Geef een reactie